GİZLİLİK BİLDİRİMİ

1 - Bu Bildirimin Amacı

Bu gizlilik bildiriminde (“Bildirim”) EUTELSAT S.A. şirketinin veri denetleyicisi (“Veri Denetleyicisi”) sıfatıyla, aşağıda daha ayrıntılı açıklandığı şekilde, kişisel bilgilerinizi nasıl topladığı, kullandığı, işlediği ve aktardığı açıklanmaktadır. “Kişisel Bilgiler” Veri Denetleyicisi tarafından toplanmış veya başka şekilde elde edilmiş olan, bireysel olarak sizinle ilgili olduğu doğrudan veya dolaylı şekilde tanımlanabilir bilgilerdir. Veri Denetleyicisi tüm Kişisel Bilgileri adil, hukuka ve geçerli tüm yasalara uygun şekilde işler.

2 - Veri Denetleyicisinin Topladığı Kişisel Bilgiler

Veri Denetleyicisi şu sayılanlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kişisel Bilgilerinizi toplayabilir: adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, ev adresiniz, sabit telefon ve cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ve aşağıda verilen 3. Maddede tanımlanmış olan veri işleme amacına uygun her türlü bilgi. Veri Denetleyicisi sizinle ilgili hassas bilgileri toplamayacaktır. « Hassas bilgiler », ırkı veya etnik kökeni, felsefi veya diğer inançları, siyasi görüşleri, parti, sendika veya dini, felsefi, siyasi veya sendikacı, özellikte diğer kuruluşlara üyelikleri doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edecek kişisel bilgiler ile sağlığınız ve cinsel yaşamınızla ilgili kişisel bilgiler olarak tanımlanmaktadır.

Veri Denetleyicisi, tooway web sitesini ziyaret edip tooway hizmetleri ile ilgili bilgi almak amacıyla sizinle irtibat kurulmasını talep ettiğinizde Kişisel Bilgilerinizi doğrudan sizden alacaktır. Veri Denetleyicisi, önceden herhangi bir üçüncü partinin Kişisel Bilgilerinizi paylaşmasına veya devretmesine izin vermiş olmanız durumunda, söz konusu üçüncü partiden Kişisel Bilgilerinizi alabilir. Veri Denetleyicisi, Veri Denetleyicisinin veritabanına bilgilerinizi girdiğiniz sırada sizi bu ifşa konusunda bilgilendirecek ve size istediğiniz takdirde itiraz etme hakkı verecektir. Kişisel Bilgilerin sağlanması isteğe bağlıdır ancak bu bilgileri vermeyi veya bu bilgilerin Veri Denetleyicisi tarafından işlenmesini reddetmeniz, Veri Denetleyicisinin sizinle irtibat kuramamasına ve size tooway hizmetleriyle ilgili herhangi bir bilgi sunamamasına yol açacaktır.

3 - Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Veri Denetleyicisi Kişisel Bilgilerinizi sadece şu amaçlar için kullanacaktır: (i) tooway hizmetleriyle ilgili bilgi alma talebinize karşılık vermek için; (ii) talep ettiğiniz takdirde tooway hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak anlaşma yapmak için; (iii) geçerli kanunların ve yönetmeliklerin gerektirdiği yükümlülüklere uymak ve Veri Denetleyicisini içeren kanuni bir hak talebini savunmak için. tooway hizmetleriyle ilgili herhangi bir bilgi talep etmediyseniz, Veri Denetleyicisi, Kişisel Bilgilerinizi, sadece açık rızanız ile yukarıdaki (i) maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaktır. Veri Denetleyicisi, Kişisel Bilgilerinizi ancak Kişisel Bilgilerin toplandığı amaçlar için gerekli olan veya hukuken yasal olan süre boyunca bir veritabanında tutacak ancak söz konusu veritabanını rızanız olmadan pazarlama yapmak amacıyla kullanmayacaktır.

4 - Kişisel Bilgilerin İfşası ve Uluslararası Aktarımı

Veri Denetleyicisinin organizasyonu dahilinde, Kişisel Bilgilere erişim şu kişilere verilecektir: Veri Denetleyicisinin yetkili distribütörlerine (ancak sadece tooway hizmetlerinin sağlanması için anlaşma yapmak istemeniz durumunda), atanan veri işlemcilerine ve yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda erişime ihtiyacı olan kişilere veya söz konusu Kişisel Bilgileri işlemeden sorumlu kişi sıfatıyla işleyecek olan kişilere. Bu kişi veya kurumlar Fransa’da, İtalya’da, İngiltere’de, Almanya’da, Polonya’da, Türkiye’de, Norveç’te, Danimarka’da, İsveç’te, İspanya’da, Estonya’da, Letonya’da, Litvanya’da, Yunanistan’da, Romanya’da, Macaristan’da, Çek Cumhuriyeti’nde, Avusturya’da, Bulgaristan’da ve Hırvatistan’da mukim olabilirler ve dolayısıyla, Kişisel Bilgileriniz ancak yukarıdaki amaçlar doğrultusunda olmak üzere diğer AB veya AB dışı ülkelere aktarılabilir. Bununla beraber, merkezi AB dışında olan kurumlara yapılacak tüm aktarımlar sadece AB Komisyonu’nun kişisel bilgilerin üçüncü ülkelerde yerleşik denetleyicilere (denetleyici aktarımlarının denetleyicisi denir) aktarımı için standart sözleşme maddelerine dair Kararlarına veya halin icabına göre, kişisel bilgilerin üçüncü ülkelerde yerleşik işlemcilere (işlemci aktarımlarının denetleyicisi denir) aktarımına dair Kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Kişisel Bilgiler hiçbir koşul altında yayılmayacaktır.

Bilhassa, ancak tooway hizmetlerinin sağlanması için anlaşma yapmaya niyet ettiğiniz takdirde Kişisel Bilgilerinizin Veri Denetleyicisinin yetkili distribütörlerine ifşa edileceğini vurgulamak isteriz.

Bu Kişisel Bilgilerle ilgili olarak, ilgili distribütör söz konusu anlaşmayı yapmak amacıyla veri denetleyicisi olarak görev yapacaktır ve ilgili bilgi işlem, veri denetleyicisinin usule uygun şekilde size temin edeceği gizlilik politikasının yanı sıra distribütör için geçerli olan veri güvenliği kanunlarına da tabi olacaktır.

5 - Veri Güvenliği ve Veri İşleme Koşulları

Veri Denetleyicisi, Kişisel Bilgilerinizi yanlışlıkla veya kanunlara aykırı şekilde yok edilmeye, yanlışlıkla kaybedilmeye, yetki verilmeden ifşaya, kullanıma veya erişime karşı, yürürlükteki tüm kanunlara uygun şekilde korumak için gereken tüm fiziki, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini almaya gayret etmektedir. Kişisel Bilgiler, yukarıda bahsedilen işleme süreçleriyle tutarlı yöntem ve prosedürlere göre elektronik ve manuel olarak işlenmektedir.

6 - Toplanan Kişisel Bilgilerin Tutulması ve Doğruluğu

Veri Denetleyicisi, Kişisel Bilgilerinizi bu Bildirimde açıklanan amaçların veya kanunların gerektirdiğinden uzun süre tutmayacaktır. Kişisel Bilgilerinizde değişiklik yapılması gerekiyorsa, lütfen bizi derhal bu konuda bilgilendirin. Bizi değişiklikler konusunda bilgilendirdiğiniz takdirde veya bizim Kişisel Bilgilerinizde yanlışlık olduğunu anlamamız halinde, gerekli değişiklikleri mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.

7 - Veri Denetleyicisi ve Veri İşlemcisi

Bu Bildirim çerçevesinde, Veri Denetleyicisi EUTELSAT S.A., Département Marketing tooway, 70, Rue Balard, 75015 Paris, Fransa’dır.

Kişisel Bilgilerinizi içeren veritabanı, bu Bildirimde ortaya koyulan amaçlar çerçevesinde Veri Denetleyicisinin atadığı bir veri işlemcisi tarafından barındırılacak ve yönetilecektir.

8 - Kişisel Bilgilere Erişim ve Diğer Gizlilik Hakları

Daima aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:

(i)   Kişisel Bilgilerinizin mevcut olup olmadığı konusunda haber almak ve bu bilgilerin anlaşılır şekilde size iletilmesi.

(ii)   Şunları yapmak: a) Kişisel Bilgilerinizi güncellemek, düzeltmek veya gerektiğinde tamamlamak; b) toplandıkları veya müteakiben işlendikleri amaçlar için tutulmaları gereksiz olan veriler dahil olmak üzere hukuksuz şekilde işlenmiş olan Kişisel Bilgilerinizi sildirmek; c) bu gerekliliğin yerine getirilmesinin imkansız olmadığı veya korunması gereken hakla karşılaştırıldığında açıkça orantısız olmadığı takdirde, a) ve b) uyarınca faaliyetlerin bildirildiğine dair, ayrıca bu faaliyetlerin içeriğine, bilgilerin gönderildiği veya dağıtıldığı kurumlara dair belgeleri almak.

(iii)   Şunlara tamamen veya kısmen itiraz etmek: a) meşru nedenlerden ötürü Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine; b) pazar veya ticari haberleşme anketlerinin gerçekleştirilmesi için reklam materyallerinin gönderilmesi veya doğrudan satış veya benzeri bir amaçla Kişisel Verilerinizin işlenmesine.

Bu Bildirime dair sorularınız varsa veya gizlilik haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki irtibat adresi üzerinden Veri Denetleyicisiyle irtibat kurun: EUTELSAT S.A., Département Marketing tooway, 70, Rue Balard, 75015 Paris, Fransa.